Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow

JAVNI NATJEČAJ – Za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada (Na mandat od pet (5) godina – 1 izvršitelj (m/ž))

Na temelju članaka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) te članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada od 04.03.2021. godine, Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada od 17.11.2022., Javna vatrogasna postrojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Na mandat od pet (5) godina – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

 – završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine

 – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

 – najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti ( glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00.,51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., i 143/12.).

– položen ispit B kategorije, za upravljanje motornim vozilima

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 – životopis s potpisom

 – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o položenom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (preslika uvjerenja)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)

– uvjerenje o nekažnjavanju ( original ili ovjerena preslika – ne starije od 3 mjeseca)

– liječničko uvjerenje ili svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasnih poslova ( original ili preslika)

 – preslika vozačke dozvole

 – petogodišnji program rada postrojbe

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, broj: 121/17., 98/19., i 84/21.) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. navedenog članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna vatrogasna postrojba će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti  sukladno članku 51.  Stavku 1, točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (125/2019).

S osobama prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obavit će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša kao voditelj obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Vatrogasne postrojbe ( https://www.vpig.hr ), na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe, na mrežnoj stranici Hrvatske vatrogasne zajednice.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, Omladinska ulica 30, 10310 Ivanić-Grad, uz naznaku „Javni natječaj za imenovanje Zapovjednika JVP – ne otvaraj“ u zatvorenoj omotnici.

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništenja ovog natječaja u cijelosti ili djelomično te ne zapošljava niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 30 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 Javna vatrogasna postrojbe

Grada Ivanić-Grada