Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow

JAVNI NATJEČAJ – Za radno mjesto – vatrogasac-vozač (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Na temelju članaka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) te članka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada od 04.03.2021. godine, Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada od 17.11.2022., Javna vatrogasna postrojba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za radno mjesto– vatrogasac-vozač

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto vatrogasac vozač:

– srednja stručna sprema vatrogasac ili vatrogasni tehničar, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da završi prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar u roku dvije godine od prijama u radni odnos

– srednja stručna sprema vozač motornog vozila ili vozačka dozvala „C“kategorije

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

-da kandidat nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

– ispunjava posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

– vozačka dozvola za upravljanje vozilom „C“ kategorije

– minimalno 6 mjeseci iskustva na poslovima u Javnoj vatrogasnoj postrojbi

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis

– domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslik)

– rodni list (preslik)

– svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme vatrogasnog smjera odnosno srednje stručne spreme drugog smjera (preslik)

-svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme za vozača motornog vozila ili vozačku dozvolu „C“ kategorije (preslik)

– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslik),

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik),

– potvrda o radnom iskustvu na poslovima u Javnoj vatrogasnoj postrojbi – izvornik

Kandidati koji su izvršili testiranje tjelesne i motoričke sposobnosti u posljednja 6 mjeseca, dužni su priložiti rezultate testiranja (preslik).

Kandidati koji ne prilože rezultate testiranja, a zadovolje sve ostale uvjete, testiranje će provesti Javna vatrogasna postrojba.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, broj: 121/17., 98/19., i 84/21.) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. navedenog članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna vatrogasna postrojba će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti  sukladno članku 51.  Stavku 1, točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (125/2019).

S osobama prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obavit će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša kao voditelj obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Vatrogasne postrojbe ( https://www.vpig.hr).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, Omladinska ulica 30, 10310 Ivanić-Grad, uz naznaku „Javni natječaj za vatrogasca-vozača – ne otvaraj“ u zatvorenoj omotnici.

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 30 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništenja ovog natječaja u cijelosti ili djelomično te ne zapošljava niti jednog prijavljenog kandidata.

 Javna vatrogasna postrojba

Grada Ivanić-Grada