Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

JAVNI NATJEČAJ

11. prosinca 2014.
JVP Ivanić-Grad

Na temelju članaka 21., 29. i 30. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09 i 80/10) te članka 23. Statuta Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

I.

za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 • najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu
 • četverogodišnji program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe
 • presliku vozačke dozvole

II.

za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 • najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu
 • presliku vozačke dozvole

Kandidati su dužni u prijavi na Javni natječaj naznačiti za koje se radno mjesto prijavljuju.

Svaki kandidat na Javnom natječaju se može prijaviti na oba radna mjesta, te je pritom dovoljno priložiti dokumentaciju propisanu ovim Javnim Natječajem u jednom primjerku.

Ukoliko se kandidat prijavi na radno mjesto zapovjednika vatrogasne postrojbe, a prijavi ne priloži četverogodišnji program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe, prijava kandidata će tada biti razmatrana kao prijava za radno mjesto zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe.

 

 

Rok za prijavu iznosi 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada,

Omladinska 30,10310 Ivanić-Grad

s naznakom “prijava na javni natječaj – NE OTVARATI”.

Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Vatrogasna postrojba

Grada Ivanić-Grada