OSTALE USLUGE

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a:


 • OSTALE USLUGE
  1. Prijeđeni kilometri manjim vatrogasnim vozilom do 3 tone i ostalih manjih vozila km 10,00
  2. Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom preko 3 tone km 15,00
  3. Pranje prometnice autocisternom do 8.000 l vode s dva člana do 50 km sat 450,00
  4. Prijevoz vode do 50 km udaljenosti autocisternom do 8.000 litara 400,00
  5. Naknada za obavljeni rad vatrogasca sat 90,00
  6. Jednokratno iznajmljivanje poligona za demonstracije tehničkih jedinica 1.000,00
  7. Sat rada elektro pumpe za ispumpavanje vode, računajući od polaska do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja) sat 100,00
  8. Sat rada motorne vatrogasne pumpe, računajući od polaska do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja) sat 260,00
  9. Pranje, sušenje i talkiranje cijevi kom 25,00
  10. Otvaranje vrata (vozilo s posadom) na zahtjev pravnih i fizičkih osoba sat 150,00
  11. Punjenje boca s komprimiranim zrakom kom 70,00
  12. Vezivanje spojnica tlačnih cijevi bez materijala par 25,00
  13. Vezivanje  spojnica usisnih cijevi bez materijala par 35,00
  14. Korištenje prikolice S-250 (utrošak materijala obračunati posebno) sat 132,00
  15. Korištenje motorne pile za drvo, rukovatelj uključen (dodaje se naknada za utrošeni materijal) sat 120,00
  16. Korištenje motorne i el. pile za metal, beton i sl. (rukovatelj uključen) sat 150,00
  17. Korištenje električnog reflektora sat 50,00
  18. Korištenje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije (dodaje se satnica rukovatelja) 4 kW-40 kW sat

  250,00

  19. Korištenje vatrogasne ljestve – kukače sat 28,00
  20. Korištenje vatrogasne ljestve – rastegače (dvodijelna, trodijelna) sat 38,00
  21. Korištenje vatrogasne ljestve – sastavljače sat 32,00
  22. Iznajmljivanje aparata za početno gašenje VH, PH, CO2 i brentače (utrošeno sredstvo obračunava se posebno) dan

  48,00

 • OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
 • 1. Uklanjanje insekata mjesto 500,00